Troefcall regels

TROEFCALLSPELREGELS EN BEPALINGEN VAN DE TROEFCALL SPORT BOND NEDERLAND

Regel 1.
Alle verenigingen worden geacht ingeschreven te zijn bij de Troefcallbond (T.S.B.N.) en ontvangt van de bond 15 (vijftien) dagen voor aanvang van het nw. seizoen een moederlijst met de namen en voornamen van alle bij de verenigingen  aangesloten leden.
B.
Een lid kan 15 (vijftien) dagen voor aanvang van de competitie niet meer van vereniging veranderen. Overschrijvingen geschieden alleen aan het einde van het seizoen. Alleen wanneer het een overmacht situatie betreft kan de bond zich hier over beraden.
C.
Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen om er voor zorg te dragen dat de ledenlijsten in het bezit komen van de T.S.B.N.

Spelers die niet op de moederlijst voorkomen mogen niet worden opgesteld.
Dit geldt ook voor mensen die geschorst- of geroyeerd zijn. Het overtreden van deze regel betekent verlies van de wedstrijd. Heeft de overtredende vereniging de wedstrijd verloren dan wordt er van haar 3 (drie) punten  afgetrokken.
D.
Om lid te worden van de Troefcallbond geldt het volgende:
a. De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar hij/zij gevestigd is.
b. Ondergebracht in stichting en draagt de naam van deze rechtspersoon.

E. 
Voor aanvang van elk wedstijd, zal de samenstelling der koppels geschieden door elk verenigingen zelf ( het loten komt te vervallen)

F.
Minder koppels

Is een vereniging met 5 (vijf ) koppels aan de wedstrijd begonnen dan mag na de tweede ronde het zesde koppel worden ingezet.

G. Geen doorgang van een wedstrijd                                                                                                                                                                                 Vindt een wedstrijd geen doorgang doordat een vereniging met minder dan 5 (vijf) koppels aanwezig is, valt dit onder “grove nalatigheid”.De boete bedraagt is €45.00 euro. De wedstrijd is door de vereniging met minder koppels verloren.

H. De gemiddelde score
De gemiddelde score van het totaal aantal gespeelde wedstrijden tot die desbetreffende datum, zal voor beide verenigingen worden berekend en aan de afgelaste wedstrijd worden toegekend. Letwel; het betreft hier niet de competitie punten.

I. Categorie “grove nalatigheid”
Alle andere handelingen die leiden dat een wedstrijd geen doorgang vindt, vallen onder de categorie “grove nalatigheid”.De boete wordt via de bond aan de gedupeerde vereniging betaald. Letwel, alleen bij het niet doorgaan van een wedstrijd gaat de betaalde boete naar de gedupeerde vereniging.

J. Nalatigheden
Alle andere nalatigheden worden beboet met €15.00 euro. B.v. geen matten, geen- of oude speelkaarten, geen jurykoffer geen badges/ met nummers enz.

K.
Een vereniging die het presteert om drie keer in een seizoen onvolledig of te laat aanwezig te zijn zal met €45.00 euro worden beboet.

L.
Het koppel dat ontbreekt, verliest elke set die het had moeten spelen met twee maal acht nul let op: betreft de eerste en de tweede ronde. Zie verder in dit reglement het puntenwaarderingsysteem.

M.
Alle boetes dienen binnen 30 (dertig) dagen te worden betaald op de rekening van de T. S. B. N.

N.1
Tijdens de loting moeten alleen aanwezige leden op spelerslijst voorkomen. Spelers die niet op de spelerslijst voorkomen mogen niet worden ingezet. Afwijken van deze regels verliest het koppel alle gespeelde wedstrijden aan tafel met 2-0

N.2
Het is toegestaan (zes) reserve spelers op te stellen na de 1e (eerste) ronde.

O.
De reserve spelers dienen eveneens op de spelerslijst te worden vermeld. De in- en de uitvallers moeten vermeld worden in het hiervoor ontworpen kolom van de lijst. De wisselspelers worden bepaald door de loting.
Wordt een wisselspeler op de reservelijst geplaatst die niet aanwezig is en zijn nummer wordt getrokken om in te vallen, dan verliest dat koppel alle partijen van die ronde met 2- 0. De daarop volgende ronde mag er een nieuw nummer worden getrokken.

P.
Wanneer de eerste wissel is toegepast mogen er geen reserve spelers meer op de lijst worden opgenomen. Gebeurt dit toch dan geldt de sanctie van regel N.1. *Letwel; spelers die invallen mogen nooit een koppel vormen. Wel is het toegestaan te wisselen zolang het toegestane aantal niet is bereikt. Een speler die uitvalt, mag niet meer aan dezelfde wedstrijd deelnemen.

Overtreding van deze regels impliceert dat de ingezette speler vanaf desbetreffende ronde
alle gespeelde wedstrijden aan tafel verliest. De aantal gemaakte punten gaan naar de tegenpartij.

Q. Tekenen van het formulier
Voor het tekenen van het formulier voor de uitslag van een ronde geldt “getekend is getekend.” Dit geldt ook voor het tekenen van de einduitslag van een wedstrijd. Achteraf een omissie constateren is te laat dus.

Regel 2.
Een speler die op verschillende verenigingslijsten voorkomt wordt geacht tot geen enkele vereniging te behoren.

Regel 3.

A.
Voor de aanvang van elke set wordt door een van de “lopers” clockwise naar de aas gezocht ten einde de eerste caller aan te wijzen. Degene die de aas krijgt is de eerste caller. De caller is hij die links van de deler zit.

B.s
Nadat de deler de kaarten geschuffled heeft, legt hij het pak met de rugzijde naar boven voor de caller, die desgewenst slechts een keer mag couperen; dit is het pak in tweeën delen waarbij het onderste- op het bovenste deel wordt gelegd.

Regel 4.

A.
Het uitdelen van de kaarten dient als volgt te geschieden: Te beginnen bij de caller. Deze krijgt de eerste vijf kaarten en de deler wacht tot dat de caller het symbool van de troef midden op het matje heeft laten zien. Hierna de overige spelers vijf kaarten,4 X 5- 4 X 4 en tot slot 4 X 4 totaal 4 X 13 speelkaarten. De caller is verplicht om een troef te maken.

B. Misdelen
Als blijkt dat door het uitdelen 1(een) of meerdere kaart(en) is (zijn) opengevallen en in alle andere vormen van mis-deal worden de speelkaarten opnieuw geshuffeld (schudden). Gebeurt het de derde keer op rij bij dezelfde game, dan heeft de deler die game verloren met 2-0.

C.
Valt tijdens het regelen van de speelkaarten een kaart open op tafel dan is de partij met 10 – 0 verloren. Dit geldt ook als het de caller betreft. Ook als een speler bij de eerste slag een kaart heeft gespeeld en er valt een tweede kaart open op tafel dan wordt aan de tegenpartij tien punten toegekend.

Gebeurt dit nadat de caller de eerste kaart heeft gespeeld wordt afgestraft met 10 punten. Indien de overtreding plaats vindt tijdens de wedstrijd en blijkt dat de tegenpartij al slagen heeft wordt dit afgestraft met 2 punten.
Twee kaarten tegelijk spelen wordt wel bestraft door twee punten toe te kennen aan de tegenpartij.
Als er nog geen slagen zijn gemaakt door de overtreder dan wordt er 10 punten toegekend aan de tegenpartij.

Regel 5.
Direct nadat de troef is bepaald zal de caller het daarvoor bestemde blokje met het symbool van de voor die game geldende troef midden op het matje leggen.

Opnemen van de speelkaarten.
Het opnemen van de speelkaarten gebeurt pas wanneer de caller zijn eerste speelkaartheeft gespeeld.
Letwel; hier wordt niet bedoeld aanraken en/of de speelkaarten in gesloten toestand naar zich toetrekken. Alle kaarten worden gelijktijdig van de tafel op genomen. De kaarten een voor een opnemen is niet toegestaan.

A*
Alle speelkaarten worden op de dijen en niet zichtbaar onder de tafel gehouden. Als de eerste kaart door de caller is gespeeld verplaatst hij het blok naar de hoek van de tafel links van zich. Hierna wordt beurtelings door de andere spelers de partij voort gezet.

Wanneer de caller de eerste kaart heeft gespeeld is er hier sprake van aanvang van de wedstrijd. Let op: Er is nu sprake van 0 tot 13 slagen. Voor je beurt spelen of wat dan ook is er een straf van 5 vijf punten toekennen aan de tegen staander.

Wanneer de speelkaarten worden opgenomen voordat de caller heeft gespeeld is de partij direct verloren door degene die de kaarten heeft opgenomen met 2 – 0.Ook als het de partner van de caller betreft

Regel 6.
Elke speler is verplicht om zonder medewerking van zijn partner tijdens zijn deelbeurt de kaarten te shuffelen en te delen. Is een speler zodanig geblesseerd aan zijn hand dat zelf shuffelen van de speelkaarten niet mogelijk is, dient hij niet aan de wedstrijd deel te nemen. Dit is alleen toegestaan voor mensen met blijvende invaliditeit.