Huishoudelijk reglement TSBN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TROEFCALL SPORT BOND NEDERLAND

A. Algemeen.

1.Jaarlijks zal onder auspiciën van de T.S.B.N., onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de competitie voor het kampioenschap van Nederland worden gehouden voor verenigingen.

2. Het bestuur van de T.S.B.N. zal aan het begin en het einde van elk seizoen een opentoernooi voor alle verenigingen organiseren met als doel:

a. Het verwelkomen van de verenigingen tot het nieuwe seizoen.

b. De kampioenen huldigen met een feestje ter afsluiting.

3. Alle troefcall wedstrijden worden gespeeld volgens de voorgeschreven regels van T.S.B.N.

4. Een geplande wedstrijd kan worden uitgesteld mits de betreffende vereniging dit zeven dagen voor de wedstrijddatum overeenkomt met de tegenstander en onder aandacht van de wedstrijdleider is gebracht.
Er dient wel een nieuwe speeldatum worden bepaald. (zie verder regel J.2). Letwel; de opening en de afsluiting van het seizoen zijn officiële wedstrijddagen voor alle verenigingen.

5. De leiders van de verenigingen wijzen in hun onderlinge wedstrijden elk een lid aan dat als jury optreedt tijdens bovengenoemde wedstrijden. Dit lid moet wel de reglementen beheersen. Levert een der partijen geen lid aan dat als jury moet optreden dan zal zij het met de jury van de tegenpartij moeten doen.

Een jurylid mag na de eerste ronde invallen middels loting. Moet wel op de reserve spelerslijst van zijn club zijn opgenomen. De leider van de ploeg dient wel een ander lid aan te wijzen die deze taak overneemt. Een speler die gewisseld is mag als jurylid optreden in dezelfde wedstrijd. Hier tegenover staat dat een speler niet tegelijk jurylid kan zijn anders dan beschreven hieronder.

Zijn beide verenigingen met precies het aantal leden dat aan de competitiewedstrijd deel gaat nemen, dan zorgen de twee leiders samen dat de desbetreffende wedstrijd in goede banen wordt geleid. Samen mogen zij beslissingen nemen in conflict situaties en zorgen dat de bescheiden in bezit komen van de competitieleider

6. De leiding van de thuisspelende verenigingen biedt de juryleden van de beide clubs twee consumpties en een warme maaltijd aan op wedstrijddagen.

Letwel; de thuisspelende club is niet verplicht om het tweede jurylid van de zelfde club consumpties en / of een maaltijd aan te bieden.

7. Alle geplande competitiewedstrijden beginnen om 14.30 uur
Afwijken met maximaal een half uur is toegestaan voor beide verenigingen.
Later aanvangen kan worden bestraft met € 15.00 boete als de reden hiertoe niet gegrond is.

8.Legitimatie
Alle spelers moeten zich voor de loting of tijdens de competitiewedstrijden kunnen legitimeren. De jury is bevoegd om een speler naar zijn legitimatiebewijs te vragen.

Kan of wil een speler zich niet legitimeren wordt hij niet tot de wedstrijd toegelaten. Als deze al deelneemt aan de wedstrijd verliest het koppel waar hij toe behoort alle al gespeelde partijen met 2 – 0.

B. Verplichtingen en bevoegdheden van de T.S.B.N.

1. Het aanstellen van een competitieleider.
2. Het vooraf treffen van de nodige maatregelen voor de wedstrijden, met inbegrip van speelgelegenheden, prijzen en het spelmateriaal.
3. Het vaststellen van de data en de speeltijden der wedstrijden.
4. Het vaststellen van de voorwaarden voor deelname. (Zie spelreglement)
5.Instellen van een voorzittersoverleg. (V.O.)
6. Het bestuur is bevoegd passages in dit reglement te wijzigen of doen vervallen bij 2/3 (twee derde) meerderheid.
7. Het samenstellen van een nationaal team voor het spelen van wedstrijden in binnen- en buitenland.
8. Het samenstellen van: beroepscommissies Noord en Zuid

C. De werkzaamheden van de competitieleider.

1. Het organiseren van de totale competitie.
2. Het verstrekken van een competitierooster aan iedere vereniging.
3. Het tijdig doorgeven van afgelastingen van wedstrijden aan belanghebbenden
4. Het periodiek bekendmaken van de stand, waarin ook vervat de uitgestelde en/of niet gespeelde wedstrijden.
5. De competitieleider maakt deel uit van het bestuur van de T.S.B.N.

D. Taken van juryleden.

1. Het controleren van de speelaccommodaties en alles wat daarmede samenhangt.
2. Het aanwijzen van clubleden om hem bij te staan.
3. Het handhaven van de orde en de zorg voor het regelmatig verloop van wedstrijden.
4. Het zorgdragend dat de lotingen op adequate wijze geschieden.
5. Het verzamelen van de wedstrijduitslagen en dit in het bezit doen komen van de competitieleider.
6. Juryleden zijn officiële vertegenwoordigers van de T.S.B.N.

F. Protesten

1* Protesten ingediend door de verenigingen of door leden van verenigingen zullen, worden verwezen naar de aangewezen commissie.
Als een vereniging het niet eens is met de opgelegde “straf” dan mag zij in beroep gaan bij de beroepscommissie. Als dit het geval is geldt het volgende: De opgelegde straf zal aangehouden worden tot dat de beroepscommissie een uitspraak heeft gedaan.
2* De beroepscommissie.
De beroepscommissie onderzoekt of de straf die door de commissie aan de potentiële overtreder is opgelegd, in strijd is met het gestelde in de reglementen en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.

G. Aanvang competitie.

1. Jaarlijks zal door het bestuur van de T.S.B.N. bekend gemaakt worden:
a. De aanvangsdatum van de competitie.
b. Het competitiesysteem en de daarvoor geldende promotie- en degradatie regeling.(Nog niet van toepassing).
c. De transferperiode en de daarbij genoemde transferregels deels genoemd in regel 1B van het wedstrijdreglement.

2.Een lid dat overschrijving wil zal geen contributie achterstand bij de te verlaten club moet hebben.
Ook zal dit ook niet plaatsvinden als betrokkene eigendommen van de club in zijn bezit heeft die overdragen moeten worden. Ook dient een lid dat zich aanmeldt bij een club een vrijwaringsbewijs aan de “nieuwe” club te overleggen. Dit geldt niet voor leden die nooit elders hebben gespeeld. Ook niet als een club uit de competitie is gehaald.
De leiding van de verenigingen dienen hier streng op te controleren om zo
te voorkomen dat een ingeschreven lid bij meerdere verenigingen ingeschreven staat.

H. Competitie systeem.

Vanaf het seizoen 2013/2014 zullen de verenigingen elkaar 1(een) keer treffen. (In een uit en thuiswedstrijd).
De competitie wordt afgewerkt in een groep van 6 koppels per vereniging. Bij de wedstrijd die twee ronden telt, blijven de bezoekers de hele wedstrijd zitten en dragen zorg voor de administratie.
De thuis club zoekt de boer om te bepalen wie als eerste de troef maakt en na de game leveren zij de formulieren in bij de jury.Aan het einde van het seizoen heeft iedere vereniging hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld.

I. De contributie.

1. Iedere vereniging is verplicht elke maand contributie te betalen. Het te betalen bedrag dient mag ook in 2 a 3 termijnen.
2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld aan de hand van de begrotingvan het competitiejaar. (zie verder punt 4.)
3. Het bestuur is bevoegd de contributie te verhogen voor het begin van een nieuwseizoen als de begroting dat vereist. Hiervoor moet de begroting aan de ALV worden voorgelegd. In een lopend seizoen mag geen contributieverhoging plaats vinden.
4. Het streven van de T.S.B.N. is om op termijn, als meerdere clubs zijn aangesloten, te komen tot een bondsbureau.

J. Bevoegdheden van de verenigingen.

1. Een vereniging is bevoegd open toernooien te organiseren mits dat de reguliere competitie niet doorkruist.

2. Heeft een vereniging gegronde reden om een wedstrijd te verzetten en de tegenpartij wenst niet mee te werken, zal de bond, nadat zij de reden heeft getoetst, hierover beslissen. De gestelde termijn in punt A. e blijft van kracht.

K. Einde van het seizoen

1 * De kampioen ontvangt: De kampioensbeker (wisselbeker) en de beker die bestemd is voor de eerste prijs.
2 * De semi kampioen ontvangt: de beker die bestemd is voor de tweede prijs.
3 * De demi kampioen ontvangt: de beker die bestemd is voor de derde prijs.
4.*De sportiefste vereniging ontvangt een oorkonde.
Indien een vereniging de wisselbeker 3 (drie) maal heeft gewonnen wordt dit eigendom van de vereniging.

** L. Gedragscode. **

Terugtrekking van een vereniging uit de competitie

1.Wanneer een vereniging om wat voor reden dan ook uit de competitie treedt worden alle tot op dat moment gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd. De nog te spelen wedstrijden van des betreffende vereniging worden van het programma gehaald.

1b. De leden van deze vereniging mogen zich desgewenst inschrijven bij een andere club naar keuze en mogen verder deelnemen aan de competitie.

2. Wanneer door toedoen van een vereniging een wedstrijd wordt gestaakt wordt er een geldboete van €150.00 opgelegd . Tevens zal er 3 (drie) competitiepunten in mindering worden gebracht. De wedstrijd is door de tegenpartij gewonnen. Het gemiddelde van de tot op dat moment gespeelde aantal wedstrijden wordt voor beide verenigingen berekend en toegekend als zijnde de uitslag van die wedstrijd.

3. Een lid dat een official of een andere speler beledigt of onheus bejegent, op welke wijze dan ook, wordt direct uit de wedstrijd gehaald. Deze speler wordt voor de eerst komende twee wedstrijden geschorst. Mocht betrokken speler toch worden opgesteld dan speelt de club waartoe dit lid behoort een verloren wedstrijd. (Zie ook regel 1.C v/h wedstrijd reglement. De verenigingen zullen via hun e-mailadressen van deze zaken op de hoogte worden gesteld.

4. Mocht hetzelfde lid voor de tweede maal dit gedrag vertonen dan wordt hij voor 4 (vier) wedstrijden geschorst.
5. Een lid dat zich 3 (drie) maal aan bovengenoemd gedrag schuldig maakt wordt geroyeerd.
6. Een lid dat door de T.S.B.N. geschorst of geroyeerd is mag te allen tijde in beroep gaan bij de beroepscommissie. Dit dient binnen 15 dagen nadat de straf is opgelegd te gebeuren.
7. Personen die zich binnen hun club misdragen en geschorst worden komen op een zwarte lijst van de TSBN te staan zodat zij zich niet bij andere clubs kunnen inschrijven om in herhaling te treden.

In alle gevallen waarin dit H.R. niet in voorziet beslist het bestuur van de T.S.B.N

Laatste revisie aangenomen door de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 23 augustus 2013.

Om het huishoudelijkreglement 2013 – 2014 van de TSBN te downloaden.

Voor het seizoen 2013-2014 geldt het twee rondensysteem waarbij de clubs elkaar treffen in een thuis- en een uit beurt. Hiermede speelt elke club veertien competitiewedstrijden.